מדיניות מועדון חברים | מנו וינו - חנות יינות
WhatsApp
כפתור הקפץ למעלה

אין מוצרים בעגלה

כבר רשומים? התחברו

משתמש חדש/אורח

*פעם ראשונה שלי כאן / נרשמתי בחנות ועליי להשלים כאן

להרשמה

מדיניות מועדון חברים

תקנון מועדון לקוחות מנו וינו 

 

חברות במועדון הלקוחות "מנו וינו" (להלן: "המועדון") כפופה לתקנון זה, תקנון האתר, תקנון המשלוחים ותקנון דיוור ישיר (להלן: "המסמכים המחייבים") ולהסכמה להוראותיהם.  

כל חבר מועדון מצהיר ומתחייב, כי קרא את תקנון זה, כי הינו מודע ומסכים להוראותיו, לרבות כל שינוי עתידי בו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או בעליה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

חברת "מנו וינו" (להלן: "החברה") שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, וכן לבטל את מועדון הלקוחות לגמרי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. לחבר המועדון לא תהיינה, במישרין ו/או בעקיפין, כל טענות ו/או דרישות כלפי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

מבוא

החברות במועדון ורכישת משקאות אלכוהוליים באתר או בחנות מותרת אך ורק לאדם שגילו מעל 18 שנים.

ההצטרפות למועדון הינה אישית, בלתי ניתנת להעברה ובכפוף להוראות התקנון. מובהר כי ההצטרפות למועדון החברים הינה ללא עלות ואינה מוגבלת בזמן. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לקבל אדם כלשהו כחבר מועדון או להורות על הפסקת חברותו של אדם כלשהו כחבר מועדון, וזאת מכל סיבה שהיא וללא צורך בנימוק כל שהוא.

כתנאי לחברות במועדון על החבר להירשם באתר "מנו וינו" (להלן: "האתר"), ללא עלות ובאמצעות מילוי טופס הצטרפות דיגיטלי. עם השלמת הליך ההצטרפות למועדון, ירשם המצטרף במאגרי המידע של החברה כחבר מועדון (זאת, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכים המחייבים), ובעת הגעתו לאחת מחנויות החברה הרלוונטיות בהתאם לסעיף 11 לתקנון זה לעיל, יוכל להציג ולהזדהות באמצעות מספר הטלפון האישי איתו נרשם למועדון וכך יוכל לממש את זכויותיו כחבר מועדון.

חבר המועדון מצהיר כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן במסגרת מועדון הלקוחות הינו נכון, אמין ומדויק וכי הדבר נעשה בשמו ועבורו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש על-ידי החברה.

כללי

האמור בתקנון זה, באתר ובמסמכים המחייבים בכלל מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

כותרות התקנון נקבעו לצרכי נוחות בלבד ולא תשמשנה כראיה כלשהי ולא יהיה בנוסחן ובתוכנן כדי לחייב את החברה ו/או כדי לשמש ראיה ותימוכין לפרשנות התקנון.

בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין עצמן או לבין שאר המסמכים המחייבים, תקבע החברה כיצד יש לפעול ואיזוהי ההוראה העדיפה או הגוברת.

אם תנאי מתנאי תקנון זה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי התקנון ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי התקנון הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר, אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד החברה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי תקנון זה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי תקנון זה לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.

תנאי התקנון המפורטים לעיל ולהלן אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין חבר המועדון לבין החברה

ההטבות

מפעם לפעם, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, יפורסמו עדכונים  על אירועים מיוחדים והטבות ייחודיות על מבחר פריטים מפרטי החנות מהם ייהנו חברי המועדון.

צבירת נקודות מועדון - בכל קנייה שיבצע חבר מועדון באתר ובחנות, בכל ימות השנה, ייצברו נקודות לזכותו (בכפוף להשלמת הקנייה ופירעון התשלום) כדלהלן:

כל רכישה באתר או בחנות בסכום של 99.9 ש"ח (סך קניה לא כולל משלוח) תזכה את חבר המועדון בנקודה אחת (1). כך לדוגמה, ברכישה בסך 200 ₪ יזוכה חבר המועדון ב-2 נקודות. יובהר כי לא ניתן לצבור זכאות של סכום הקניה לקניה הבאה, כלומר ברכישה בסך 180 ₪ יזוכה חבר המועדון בנקודה אחת בלבד, ויתרת סכום הרכישה בגינה לא זוכה בנקודה לא תוכל לשמש אותו לצורך קבלת נקודות בקניה הבאה.

 

חבר מועדון אשר צבר 12 נק' לפחות, יוכל לממש את הנקודות אשר ייצברו בחשבונו האישי על מנת לקבל מתנה (בקבוק יין מתנה משולחן המבצעים של החברה כפי שיפורסם ויעודכן מעת לעת), מימוש הנקודות לקבלת המתנה הנבחרת ייעשה דרך האתר או בחנות.

 

הנקודות הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד. בכל מקרה לא ניתן להמיר נקודות לכסף מזומן או לשובר זיכוי, או להשתמש בנקודות כתשלום מלא או כחלק מהתשלום על מוצרי החברה.

 

מימוש הנקודות יתאפשר בעת ביצוע הרכישה הבאה בלבד ורק כאשר נצברו לטובת חבר המועדון מינימום של 12 נקודות למימוש.

 

לא תתאפשר צבירת נקודות בדיעבד על רכישות שבוצעו טרם הצטרפות לקוח אל המועדון.

 

מימוש הנקודות הינו ללא הגבלת זמן, בכפוף לאפשרות החברה להודיע על הפסקת צבירת נקודות ו/או ביטול מועדון הלקוחות כאמור בתקנון מועדון הלקוחות לעיל ולהלן.

 

במקרה  בו חבר מועדון עשה שימוש בעת קבלת המתנה במספר נקודות גבוה יותר מהקיים בחשבונו בשל תקלה ו/או שיבוש ו/או טעות אנוש, רשאית החברה לדרוש החזר כספי בערך של 99.9 ₪ בגין כל נקודה שנוצלה בטעות, על מנת לכסות את הגירעון בנקודות.

החזרת המתנה על ידי חבר מועדון תיעשה אך ורק עקב היות המתנה פגומה או מקולקלת, ובהתאם לשיקול דעת החברה בלבד. במקרה שתאושר החזרת המתנה על ידי החברה, יוחזרו הנקודות לזכות חשבונו. לא יינתן בגינן זיכוי/החזר כספי. יובהר כי החזרת המתנה תיעשה אך ורק בהתאם לקבוע במסמכים המחייבים.

חבר מועדון יוכל להתעדכן בכמות הנקודות שצבר בחשבונו האישי באתר החברה או דרך מוקד שירות הלקוחות של החברה. מספר הנקודות המופיע בחשבונו האישי של חבר מועדון יעודכן בתוך 48 שעות מסיום ביצוע הרכישה על ידי חבר המועדון.

מכל מקום, מספר הנקודות המופיע באתר מהווה הערכה בלבד ואינו מחייב את החברה. מספר הנקודות הקובע הינו זה המופיע במאגר הנתונים של החברה ואשר יימסר על ידי החברה טלפונית לבקשת חבר המועדון.

עם פרסום הודעה על ידי החברה או האתר על הפסקת צבירת נקודות ו/או על ביטול מועדון הלקוחות, תינתן תקופה של 8 חודשים למימוש הנקודות הצבורות. לא ניתן להמיר נקודות בכסף ולא יינתן זיכוי על נקודות שלא מומשו.